Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vytvoření webových stránek Czech-Online.cz
 
1.    Vymezení pojmů

    1.Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). VOP se považují za všeobecné         podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,         platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

    1.2 Internetová prezentace (dále jen „dílo“) jsou webové stránky, vytvořené v rámci         platformy Czech-Online.cz, za podmínek dále stanovených.    

    1.3 Smlouva. Smlouvou je dokument uzavřený mezi Objednatelem a Zhotovitelem         vytvoření díla, v písemné nebo elektronické podobě. Zpravidla         je smlouvou e.mailové potvrzení o realizaci díla. Podle povahy věci         se za smlouvu považují i VOP.

    1.4 Specifikace díla (dále jen „specifikace“). Specifikací se rozumí jednorázová grafická,         obsahová a funkční specifikace, kterou Objednatel dodal Zhotoviteli jako podklad         ke zhotovení díla.

    1.5 Zhotovitel. Zhotovitelem je společnost Wextra Communications s.r.o., se sídlem         Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník, 147 00, Česká republika, IČ: 07897588, DIČ:         CZ07897588, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 309468,         která je Poskytovatelem služby Czech-Online. 

    1.6 Objednatel. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou Zhotovitel         realizuje dílo a je uvedena jako Objednatel ve smlouvě.    

    1.7 Předání díla ke kontrolnímu náhledu. Předáním díla se rozumí jeho instalace         na hostingový server Zhotovitele. Dílo bude předáno Objednateli ke kontrolnímu         náhledu a pro ověření obsahové i funkční správnosti. Přístup k němu bude mít         jen Objednatel a Zhotovitel.

    1.8 Převzetí díla. Převzetím díla se rozumí stvrzení jeho obsahové i funkční správnosti         a jeho převzetí písemně, elektronicky nebo marné uplynutí lhůty 7 pracovních dní.         Po převzetí díla vzniká Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, podle článku 6.1 VOP.          Po převzetí díla a úhradě celkové ceny bude dílo nahráno a spuštěno         na hostingovém serveru Objednatele.

2.    Předmět smlouvy

    2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla pro Objednatele na základě jeho         jednorázové specifikace.

    2.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat jej Objednateli v termínu         stanoveným ve smlouvě a v souladu s ustanoveními smlouvy.    

    2.3 Dílo se pokládá za řádně zhotovené, pokud je v souladu s jednorázovou         specifikací.

    2.4 Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu stanovenou         ve smlouvě.

3.    Průběh plnění a lhůty

    3.1 Uzavření smlouvy o vytvoření díla. Objednatel jednorázově sdělí Zhotoviteli         své požadavky na grafické, obsahové a funkční řešení díla. Sdělením požadavků         se rozumí jednorázová písemná nebo elektronická specifikace. Vyhodnotí-li         Zhotovitel specifikaci Objednatele za realizovatelnou v rámci platformy

        Czech-Online.cz, vystaví Objednateli zálohovou fakturu, resp. fakturu na 1. fázi         realizace díla. Uhrazením této faktury Objednatelem se smlouva         pokládá za uzavřenou.

    3.2 Návrh řešení díla. Po dodání specifikace a úhradě faktury dle bodu 3.1 VOP         zpracuje Zhotovitel návrh díla pro Objednatele a to do 7 pracovních dní od dodání         kompletní specifikace. Objednatel má právo Zhotoviteli jednorázově sdělit         připomínky k návrhu díla a to ve lhůtě 7 dní od jeho doručení. Zhotovitel je povinen         připomínky do díla bezplatně zapracovat. V případě, že po zapracování připomínek         uplatní Objednatel na Zhotoviteli další připomínky, případně upraví specifikaci,         je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla dle hodinového sazebníku, podle článku 6.4         VOP a v závislosti na časové náročnosti. Odmítnuté grafické návrhy díla zůstávají         ve vlastnictví Zhotovitele a Objednatel není oprávněn je užívat či jakkoli jinak s nimi         nakládat. V případě, že Objednatel s návrhem řešení díla souhlasí, stvrdí svůj souhlas         písemně nebo elektronicky.

    3.3 Webhosting a doména. Pokud Objednatel požaduje poskytnutí         webhostingu a/nebo domény, Zhotovitel pro Objednatele webhosting a doménu         zřídí provozovatele webhostingu a/nebo poskytovatele doménových jmen         podle vlastního výběru dle sazebníku, podle článku 6.5 resp. 6.6 VOP.

    3.4 Poskytnutí obsahových podkladů objednatelem. Objednatel je povinen         poskytnout Zhotoviteli jednorázově veškeré obsahové podklady nezbytné         pro vytvoření dílo a to v maximálním rozsahu 5 podstránek. Zhotovitel je oprávněn         odmítnout podklady pro vytvoření díla, jejichž obsah by byl neetický nebo         by byl v rozporu s platnými právními předpisy.

    3.5 Tvorba a předání díla ke kontrolnímu náhledu. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo         ve lhůtě 7 pracovních dní a předat jej Objednateli ke kontrolnímu náhledu. Lhůta         však nezačne plynout, dokud Objednatel nepředá Zhotoviteli všechny dokumenty         a podklady potřebné k vytvoření díla a dokud Objednatel neuhradí fakturu na 1. fázi         realizace díla.

    3.6 Kontrola a převzetí díla. Dnem následujícím po předání díla začíná Objednateli         plynout lhůta 7 pracovních dní ke kontrole díla a posouzení, zda je v souladu         se specifikací. Pokud Objednatel nemá k dílu námitky, stvrdí svůj souhlas s převzetím         díla písemně nebo elektronicky. Objednatel má právo Zhotoviteli písemně nebo         elektronicky jednorázově sdělit připomínky k návrhu díla a to ve lhůtě 7 pracovních         dní od jeho doručení. Zhotovitel je povinen připomínky do díla bezplatně zapracovat         a předat k opětovnému schválení Objednateli. Objednatel je povinen opravené dílo         ve lhůtě 7 pracovních dní od oznámení provedení opravy prohlédnout a následně         stvrdit jeho správnost souhlasem s jeho převzetím, písemně nebo elektronicky.         Pokud i po zapracování připomínek Objednatel uplatní na Zhotoviteli další         připomínky, případně dodatečně upraví specifikaci, je Zhotovitel oprávněn navýšit         cenu díla dle hodinového sazebníku, podle článku 6.4 VOP. V případě nečinnosti         Objednatele je marným uplynutím 7 denní lhůty dílo považováno za řádně zhotovené         podle smlouvy a převzaté. Zhotovitel na základě souhlasu Objednatele s převzetím         díla, resp. jeho řádného zhotovení, vystaví doplatkovou fakturu na 2. fázi realizace         díla, kterou je Objednatel povinen uhradit. Po uhrazení doplatkové faktury bude dílo         nahráno a nainstalováno na hostingový server Objednatele. Zhotovitel se sprošťuje         povinnosti nahrát a instalovat dílo na hostingový server Objednatele do doby, než         bude uhrazena doplatková faktura.

    3.7 Uplatnění drobných vad a nedodělků, které nepředstavují nesoulad díla         se specifikací. V případě uplatnění připomínek Objednatele, které nepředstavují         nesoulad díla se specifikací, je Zhotovitel povinen vady díla ve lhůtě 7 pracovních dní         odstranit. Uplatnění těchto vad však nemá vliv na závazek Objednatele převzít dílo         a zaplatit za něj cenu podle smlouvy.

    3.8 Změny díla. Objednatel má právo písemně nebo elektronicky požádat Zhotovitele         o pozměnění díla. Pokud Zhotovitel s provedením změny díla souhlasí, je oprávněn         požadovat změnu smlouvy, zejména změnu specifikace, prodloužení lhůty         pro předání díla a/nebo navýšit cenu díla dle hodinového sazebníku, podle článku 6.4         VOP a v závislosti na časové náročnosti. Pokud se strany na pozměnění díla         nedohodnou, může Objednatel písemně nebo elektronicky odstoupit od smlouvy.         Zhotovitel má v tomto případě právo ponechat si uhrazenou fakturu za 1. fázi         realizace díla.

    3.9 Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání grafického návrhu díla, je Objednatel         oprávněn požadovat slevu z ceny díla a to ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý         den prodlení, nejvýše však 20% ceny. Toto ustanovení neplatí, pokud příčinou         nedodržení termínu bylo nesplnění povinností podle smlouvy Objednatelem         či nedostatečná součinnost Objednatele.

    3.10 Okamžikem převzetí díla (nahrání a instalací díla na serveru/doméně Objednatele)         nebo marného uplynutí sedmidenní lhůty podle článku 3.6 VOP přechází         na Objednatele nebezpečí škody na díle.

4.    Součinnost Objednatele a Zhotovitele

    4.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost v průběhu         zadání i vývoje grafického a technického řešení díla. Zejména je povinen         Zhotoviteli poskytnout veškeré podklady pro vytvoření díla, jako jsou texty,         grafické podklady, fotografie, apod. Podklady přijímá Zhotovitel pouze         v elektronické podobě. V případě, že Objednatel nemá fotografie a další grafické         podklady k dispozici, Zhotovitel na základě specifikace Objednatele navrhne dílo         s využitím vizuálů z online fotobank. Veškerá práva třetích osob Zhotovitel ošetří         ve prospěch Objednatele.


5.    Prohlášení a záruky Zhotovitele a Objednatele

    5.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo je optimalizováno pro všechny běžně užívané, moderní         prohlížeče.

    5.2 Objednatel podpisem či souhlasem se zněním smlouvy, resp. VOP, prohlašuje,         že veškeré podklady předané Zhotoviteli k vytvoření díla jsou v souladu s platnými         právními předpisy a neporušují práva třetích osob, zejména práva z duševního         vlastnictví a ochranu osobních údajů. Objednatel se zavazuje neporušovat         povinnosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační         společnosti a o změně některých zákonů.

    5.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli náhradu nákladů, které mu vzniknou         v souvislosti s nároky třetích osob, které byly uplatněny na základě či v souvislosti         s porušením předchozího ustanovení.


6.    Cena a platební podmínky

    6.1 Cena díla je stanovena na 7.900,- Kč bez DPH. K ceně díla bude připočteno v zákonné         výši.

    6.2 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli zálohu, resp. fakturu za 1. fázi díla dle         článku 3.1 VOP, ve výši 3.900,- Kč bez DPH a to před samotným zahájením realizace         díla.

    6.3 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla stanovenou v článku 6.1 po odečtení         faktury za 1. fázi díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem za 2. fázi díla         vystavené Zhotovitelem na částku 4.000,- Kč bez DPH. Faktura bude vystavena         po potvrzení převzetí díla Objednatelem, resp. marném uplynutí lhůty 7 pracovních         dní po dodání díla Zhotovitelem. Faktura je splatná 7 dní od data doručení         Objednateli.

    6.4 V případě opakovaných připomínek Objednatele k dílu nebo úpravě specifikace         v průběhu přípravy díla podle článku 3.6, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla         účtováním hodinové sazby 500,- Kč/hod bez DPH a to v závislosti na časové         náročnosti. Minimální fakturovatelná jednotka je 30 minut.

    6.5 Webhosting je v 1. roce služby poskytován zdarma a to v rámci ceny díla, podle         článku 6.1 V případě, že Objednatel bude poskytování webhostingu požadovat i po         1. roce služby, je jeho cena u Zhotovitele od 2. roku poskytování služby 990,- Kč bez         DPH/rok. Zhotovitel webhosting zřídí u provozovatele webhostingu podle vlastního         výběru.

    6.6 Pokud Objednatel požaduje po Zhotoviteli zajištění domény, je cena za její výběr,         zakoupení, přesměrování včetně dotčené administrativy 490,- Kč bez DPH/rok.         Zhotovitel doménu zřídí u poskytovatele doménových jmen podle vlastního výběru.

    6.7 Je‐li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok         z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s placením         faktury. Současně může Zhotovitel požadovat smluvní pokutu nepřesahující 20 %         celkové ceny. Uplatněním sankcí podle tohoto odstavce není dotčen nárok         Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

7.    Odpovědnost za vady

    7.1 Záruka podle tohoto článku se vztahuje výhradně na funkčnost díla a činí dvacet         čtyři měsíců od data jejího předání Zhotovitelem.

    7.2 Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting Zhotovitel, je provoz         serveru, na kterém je dílo umístěno, zajišťován třetími osobami. Objednatel         je proto srozuměn s tím, že Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti         se závadami nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ.

    7.3 Za vady podléhající záruce nelze považovat vady způsobené jednáním Objednatele         spočívajícím zejména v nesprávné obsluze díla, nedodržením VOP nebo         neoprávněným či neodborným zásahem do díla. Za vady podléhající záruce dále         nelze považovat vady způsobené aplikacemi třetích osob.

    7.4 Reklamaci vad je Objednatel povinen uplatnit bezodkladně poté, kdy vady         funkčnosti zjistil.

    7.5 Pokud Zhotovitel uzná, že vada podléhá záruce, je povinen ji odstranit v přiměřené         lhůtě dohodnuté s Objednatelem. V případě, že Zhotovitel reklamovanou vadu včas         a řádně neodstraní, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny. Objednatel         nemá právo na slevu z ceny, pokud neumožní Zhotoviteli reklamovanou vadu         odstranit nebo mu neposkytne potřebnou součinnost.

8.    Odpovědnost za škodu

    8.1 Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting Zhotovitel, je provoz         serveru, na kterém je dílo umístěno, zajišťován třetími osobami. Objednatel je proto         srozuměn s tím, že zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se závadami         nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ.

    8.2 Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou jednáním objednatele nebo třetích         osob spočívajícím zejména v nesprávné obsluze díla, nedostatečným nastavením         bezpečnosti hesla, nedodržením VOP, neoprávněným či neodborným zásahem         do díla nebo porušením práv třetích osob. Zhotovitel dále neodpovídá za škodu         způsobenou aplikace třetích osob.

    8.3 Smluvní strany se dohodly, že omezená odpovědnost za škody vyplývající         z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů v souvislosti         se smlouvou je přiměřená předmětu smluvního vztahu.

    8.4 Smluvní strany prohlašují, že úhrnná škoda, jež by mohla z porušení smlouvy nebo         platného ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou vzniknout,         nepřesáhne částku odpovídající ceně díla. Omezený rozsah náhrady škody         představuje předvídatelnou a přiměřenou výši náhrady za škody, které smluvní         strany předvídají k datu uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení povinností         vyplývajících ze smlouvy nebo platných ustanovení právních předpisů v souvislosti         se smlouvou.


9.    Odstoupení od smlouvy

    9.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy

        9.1.1 okamžitě, pokud se Objednatel dostane do platební neschopnosti nebo je proti             němu vedeno konkursní řízení nebo vstoupí do likvidace; nebo

        9.1.2. okamžitě, pokud Objednatel svým jednáním podstatně porušuje smlouvu;             za  podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení s placením záloh v případě,             že Objednatel zálohu, resp. úhradu 1. fáze realizace díla nezaplatí ani po písemné             výzvě zhotovitele a porušení povinností uvedených v článku 5.2 VOP; nebo

        9.1.3. okamžitě, pokud Objednatel neposkytl potřebnou součinnost

    9.2 V případech uvedených v předchozím článku je Zhotovitel oprávněn požadovat         náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla.

    9.3 Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v jakémkoliv jiném případě, pokud         Objednatele vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň 14 dní předem.         Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu nepřesahující         20% ceny díla.

    9.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy

        9.4.1 okamžitě, pokud je Zhotovitel bez zavinění Objednatele v prodlení se závazky             vyplývajícími z této smlouvy a nezjedná nápravu ve lhůtě 10 dní od doručení             písemné či elektronické výzvy; nebo

        9.4.2 po předchozím písemném či elektronickém upozornění v případě uvedeném             v článku 3.8 VOP; zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených             nákladů na zhotovení díla; nebo

        9.4.3 v jakémkoliv jiném případě, pokud Zhotovitele vyrozumí písemně nebo             elektronicky alespoň 14 dní předem. Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu             účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla.

    9.5 Objednatel souhlasí, že v případech, kdy je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu         účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla viz odstavce výše, se jakožto         náhrada stanovuje zaplacená záloha, resp. úhrada 1. fáze realizace díla.

10.    Práva z duševního vlastnictví a majetková práva

    10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s veškerými majetkovými právy         a právy z duševního vlastnictví vztahujícími se k technickému a grafickému řešení         díla. Zejména Zhotoviteli náleží práva z duševního vlastnictví vztahující         se ke grafickému vzhledu (k šabloně vzhledu).

    10.2 Licence podle tohoto článku se vztahují pouze k jedinému doménovému jménu.         Kopírování díla na jiné doménové jméno je možné pouze s předchozím písemným         souhlasem Zhotovitele.

    10.3 Zhotovitel uděluje objednateli nevýhradní, časově neomezenou samostatně dále         nepřevoditelnou licenci ke grafickému řešení díla. Licence podle tohoto ustanovení         však může být převedena společně s doménovým jménem, ke kterému         je poskytnuta. Toto ustanovení neplatí, pokud grafické řešení poskytl Objednatel.

    10.4 V případě zaviněného porušení tohoto článku je Zhotovitel oprávněn         po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Uplatnění tohoto nároku         nevylučuje uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, která tímto jednáním         Zhotoviteli vznikla.


11.    Společná ustanovení

    11.1 Konsolidační doložka. Vztahuje‐li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení         těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy, je neplatným pouze toto         ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo         sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu.

    11.2 Prostředky vzájemné komunikace. Strany spolu komunikují písemně         prostřednictvím emailových zpráv, případně prostřednictvím poskytovatele         poštovních služeb (dále jen „pošta“). Strany spolu mohou komunikovat i telefonicky         či ústně, avšak takto uplatněné nároky nemohou být považovány za řádně uplatněné         nároky podle smlouvy. V pochybnostech se má za to, že emailová zpráva byla         doručena v den jejího odeslání a poštovní zásilka pátým dnem od jejího uložení         k vyzvednutí na poště.

    11.3 Dohoda o způsobu plateb. Veškeré platby podle smlouvy budou uhrazeny na účty         Zhotovitele a Objednatele uvedené ve smlouvě. Platby podle smlouvy budou         považovány za řádně zaplacené připsáním částky na účet oprávněné strany.

    11.4 Prodloužení lhůt. Pokud Objednatel neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy,         zejména povinnost součinnosti nebo pokud je v prodlení, zejména s placením záloh,         je Zhotovitel oprávněn lhůty pro něj závazné podle smlouvy prodloužit o dobu         prodlení Objednatele.

    11.5 Splatnost sankcí. Sankce podle smlouvy jsou splatné do čtrnácti dnů ode dne         doručení písemné či elektronické výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu uhrazení         povinnou smluvní stranou.

    11.6 Započitatelnost sankcí proti záloze. Smluvní strany se dohodly, že veškeré         peněžité nároky vyplývající ze smlouvy jsou započitatelné proti záloze.


12.    Závěrečná ustanovení

    12.1 Právní režim. Smluvní vztah podle smlouvy definované v článku 1.2 VOP se řídí         smlouvou a VOP. V případě rozporu má přednost smlouva. Pokud se ve smlouvě         nebo VOP odkazuje na smlouvu, má se za to, že se odkazuje i na VOP. Ve věcech         neupravených smlouvou nebo VOP se právní vztah mezi stranami řídí českým         právním řádem, zejména obchodním zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu         autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění         pozdějších předpisů.

    12.2 Důvěrné informace. Smluvní strany se dohodly, že pro účely vztahu ze smlouvy         považují jakoukoliv informaci, kterou smluvní strana označí za důvěrnou,         za chráněnou ustanoveními § 1730 Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.         Zejména se za důvěrné informace považují obchodní tajemství, zdrojové kódy,         know-how nebo důvěrné informace třetích osob. Smluvní strany se zavazují,         že neposkytnou ani nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace bez předchozího         písemného souhlasu druhé smluvní strany.

    12.3 Publicita. Zhotovitel může používat jméno a logo Objednatele ve svých         prezentacích, marketingových materiálech a seznamech zákazníků. Objednatel bere         na vědomí a souhlasí s tím, že na zhotovených stránkách v zápatí bude uveden         grafický odkaz (logo) na Zhotovitelovy stránky.

Zavolejte na číslo 733 640 004
nebo nám napište

Vyslechneme vaše potřeby a navrhneme vhodné řešení 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Poskytovatel služby CZECH-Online je společnost Wextra Communications s.r.o., Bezová 1, Praha 4  14700
IČO: 07897588, CZ07897588  

INFOLINKA
+420 733 640 004
info@czech-online.cz

BUĎTE V OBRAZE!

Přihlašte se k odběru aktuálních informací